BOS 2

NYR 4

CHI 5

NYR 1

NYR 4

BOS 3

NJ 4

VAN 3

VAN 6

NJ 1

CHI 1

NYR 4

NYR 1

CHI 4

BOS 2

ANA 5

BOS 3

ANA 4

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
steve5
RevenanT
Marky1980
jarda158
Merwan
franckorc
Luki97
Houwno
Fetulo
LukkyZ-71
 
Tabulka
bambi42 48 pts
steve5 37 pts
jarda158 33 pts
LukkyZ-71 31 pts
Luki97 27 pts
RevenanT 26 pts
mikysek181 22 pts
franckorc 22 pts
Celá tabuľka »
Absence
 
 
 
 
 
Všetky absencie »

Novinky - DŮLEŽITÁ INTERNÍ OZNÁMENÍ !! IMPORTANT INTERNAL NOTICES !!

Zdravím všechny zájemce o hokej na Pc....

...Velice nás těší, že zájem o hru Nhl 2009 stále neutuchá, ale naopak roste. S velkou pomocí Borise98 tu můžeme provádět důležité změny a vylepšení. Tím mu chci osobně poděkovat za sprovoznění dlouho očekávaného Khl. Přibrali jsme do týmu Steveho5, dlouholetého a zkušeného hráče Nhl09. Steve má pro zatím na starosti hlavně Extraligu. Za pomocnou ruku jsem rád, můžeme se tak víc věnovat ostatním věcem spojené se stránkami Poweru.

... We are very pleased that interest in Nhl 2009 continues to grow. With the great help of Boris98, we can make important changes and improvements here. I would like to thank him personally for bringing the long-awaited Khl into operation. We have joined the team of Steve5, a long-time and experienced player Nhl09. Steve is mainly responsible for the Extraliga. As a helping hand, I m glad we can do more with other things related to the Power site.

...Vzhledem k vysokému zájmu o hru a omezené kapacitě ligy a Hamachi, se vedení ligy rozhodlo pro některá razantní i drobné změny v pravidlech. Bude toho docela dost, proto změny budou zaváděny do praxe postupně. Díky zkušenostem za mého působení v lize jako administrátora a po poradě se všemy administrátory a taktéž šéfa Komaara, jsme došli k následujícím závěrům...

... Due to the high interest in the game and the limited capacity of the league and Hamachi, the management of the league decided to make some major and minor changes in the rules. There will be quite a lot, so the changes will be implemented gradually. Thanks to my experience in the league as an administrator and after consultation with all administrators and also chief of Komaar, we came to the following conclusions ...

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

...Zásadní změny chceme udělat především mezi hráči, kteří nemají odpovídajicí internetová spojení ! Každý kdo někdy hrál Nhl na pc dobře ví, že jsme bohužel závislý na kvalitním spojení ! V dnešní době je velice moderní bezdrátová sít. Pro poskytovatele je tato alternativa mnohem levnější než "tahat" kabel pod zemí. Osobně bych určitě nechtěl dělat přez wifi například bankovní transakce. Nejsem technik, ale nechápu jak by to to mělo dobře fungovat, když se stratí informace "ve vzduchu" a do "mé" banky by třeba nedorazila desetiná čárka :-)

... We want to make fundamental changes especially among players who do not have adequate internet connections! Anyone who has ever played Nhl on a pc knows well that we are unfortunately dependent on a quality connection! Today is a very modern wireless network. For the provider, this alternative is much cheaper than "pulling" the cable underground. Personally, I would certainly not want to do over wifi such as bank transactions. I am not a technician, but I do not understand how it should work well when information is lost "in the air" and the "my" bank would not arrive a decimal point :-)

...Dnes plno poskytovatelů nabýzí takzvanou sdílenou sit. Pro ty co nevědí, co to znamená, je to ta malá krabička i s anténkou, do které vede kabel ze zdi nebo z chodby panelového domu. Tady se chci pozastavit, že je nám bohužel líto, ale co se týče vesnic a odlehlých lokací, kde s určitostí nemá váš poskytovatel taženou linku v zemi přímo přez nejbližší středisko, takový hráči nebudou moc v naší lize hrát ! Na sdíleném routeru mohou tak být například podle mého typu 4 zařízení přez kabel, plus wifi spojení pro mobilní zařízení atp. Což je často "kámen urazu" ! Pokud je v době hraní na jeden router připojeno více uživatelů odrazí se to především na odezvě spojení... Samozřejmně poskytneme pro hráče a především pro ty, co nemají zkušenosti s počítačem základní nápovědu pro různá nastavení a nápovědu, která vám může pomoci "vylepšit" spojení při hře atp...

... Today, many providers offer a so-called shared network. For those who do not know what it means, it is the small box with the antenna into which the cable from the wall or from the hall of the panel house. Here I want to pause that we are sorry, but as far as villages and remote locations are concerned, where your provider does not have a drawn line in the country directly through the nearest resort, such players will not play much in our league! On a shared router, for example, according to my type 4 devices over cable, plus wifi connection for mobile devices, etc. Which is often a "stone of insult"! If more users are connected at the same time while playing one router, this will mainly affect the response of the connection ... Of course, for players and especially those who do not have computer experience, we will provide basic help for various settings and help that can help you "improve" connection while playing ...
 
...My už ted víme kdo naší ligu opustí. Hráč Canada má stabilní a stálou odezvu 100ms. Bude mu umožněno dohrát play of nhl48, ale bude vyřazen z Khl a IIHF. Po odehrání play off Nhl48 bude muset naší ligu opustit. Dalším kandidátem je hráč Eldiablo. Podle testu a spojení má docela kvalitní, ale je často na mobilním zařízení a mývá velice vysokou odezvu, což může znamenat více zařízení připojená najednou, stahování atp. Pokud by hrál hokej za těchto podmínek, bude nás muset též opustit. Hráč Mikysek181 a Borecsvk víme, že nemají kvalitní spojení, ale jsou to aktivní a slušný hráči, bude jim umožněno s naší podporou hrát Nhl, Extraligu a Khl. Mykisek181 tak příjde o status Vip.
 
... We now know who will leave our league. Player Canada has a stable and steady response of 100ms. He will be allowed to finish the play of nhl48, but will be kicked off from Khl and IIHF. After playing the play off Nhl48 he have to leave our league. Another candidate is Eldiablo. According to the test and connection, it is quite good, but it is often on a mobile device and has a very high response rate, which can mean multiple devices connected at the same time, downloads, etc. If hockey played under these conditions, he would have to leave us as well. Players Mikysek181 and Borecsvk know that they do not have a quality connection, but they are active and decent players, they will be allowed to play with Nhl, Extraliga and Khl with our support. Mykisek181 will lose his Vip status.
 
...Dále pak změna pravidel...odezva pro Nhl, Khl a Extraligu bude nastavena na 60ms....Pro ligu Vip a IIHF zůstává 50ms...
...limit pro play off ve všech souteží včetně Vip ligy bude změněn ze současných 50 na víc jak 60 procent, prozatím, protože hráči co mají limit odehrán, nechtějí hrát...
...Každá nová registrace bude oznámena 3-5 dní předem než bude zveřejněna. Aby každý měl možnost si vybrat lepší tým...
...budou určeny termíny play off všech soutěží! Samozřejmně bude brán ohled na domluvu mezi hráči, omluvenky atp...ovšem prodloužit díky tomu kolo play off bude maximálně 3 dny!
...ruší se povinnost ukládat si všechny zápasy. Povinný bude vítězný hráč, který bude ukládat na stránky...neni důvod si ukládat všechny...
...povinost hrát zápasy doma i venku. Toto pravidlo má své specifické důvody. 1) Pokud mají hráči dobré spojení a zakladní nastavení pro hru, neexistuje důvod, aby hra nefungovala na obě strany. 2) když se z jakýhokoliv důvodu hra přeruší, má vedoucí hráč právo rozhodnout, jakým spůsobem hru dohrát. At již novým zápasem, odložením zápasu, nebo puštěním golů do předešlého stavu a dohrát atp. a to stále platí, za jakýkoliv podmínek ukládat minimálně dvě třetiny ! 3) I při dobrém spojení obou hráčů, je na hře vidět sebemenší nepatrný rozdíl...například...jeden zápas prohrajete o 7 golů a zápas doma vyhrajete o jeden gol....dle pozorování a zkušeností...
...každopádně nám jde o skvalitnění hry pro všechny hráče. To přímo souvisí s plánovaným otevřením Vip ligy, kde chceme shromaždovat především hráče s kvalitním spojením, slušným chováním a aktivností. Tam budou následovat jiná pravidla, stejně tak pro každou soutěž, pokud budou rozdíly, bude mít každá liga sekci pro pravidla zvlášt a postupně i s anglickým překladem.
...Nyní hráči Vip. Všichni zaregistrovaní hráči budou mít větší možnost získat status Vip. Co to bude do budoucna znamenat? S vedením jsme se dohodli, že každý hráč, co bude mít odpovídající spojení, nebudou na něj stížnosti a odehraje 2 sezony s limitem víc jak 60ti procent zápasů a bude mít zájem, může se stát Vip a zahrát si tak Vip ligu a IIHF. Nově tak zavádíme pravidlo, že IIHF si budou moct zahrát jen hráči Vip...
...Vip, kteří ve Vip lize, neodehrajou sezonu s limitem zápasů, příjdou o status a vrátí se tak spátky do Nhl ligy. Administrátory vyjímaje! A pak zase bude muset hráč odehrát 2 sezony Nhl ligy  s limitem bez problému, aby se opět, mohl zůčasnit sezony Vip. Chceme tak přesunout prakticky pokud možno co nejvíce profesionální hráče a přístup ke hře do ligy Vip, ale zároven poskytneme jednoduší přístup k hráčům, kteří mají vážný zájem a udělají proto všechno, aby si zahráli "ligu nejlepší z nejlepších"...
...dále pak hráči, kteří budou mít odpovídají spojení, ale budou při hraní mít monitorovanou větší odezvu, může to znamenat snahu ovlivnovat hru, například spouštěním různých aplikací na pozadí ! Uvědomte si, že i otevřené stránky internetu mohou ovlinit kvalitu hry !...
 
... Next, change the rules ... the response for Nhl, Khl and Extraliga will be set to 60ms .... For the Vip and IIHF, 50ms remains ...
... the limit for playoffs in all competitions including the VIP League will be changed from the current 50 to more than 60 percent, for the time being, because players with the limit played do not want to play ...
... Each new registration will be announced 3-5 days in advance of being published. So everyone can choose a better team ...
... will be determined by play off dates of all competitions! Of course, consideration will be given to the agreement between players, excuses, etc. ... but this will extend the round of play off will be a maximum of 3 days!
... the obligation to save all matches is abolished. Mandatory will be the winning player, who will save on the site ... there is no reason to save all ...
... the obligation to play matches indoors and outdoors. There are specific reasons for this rule. 1) If the players have a good connection and the basic settings for the game, there is no reason for the game not to work on both sides. 2) if the game is interrupted for any reason, the leader has the right to decide how to finish the game. Whether a new match, postponing the match, or dropping the Goals to a previous state and finishing, etc. and that still holds, under any conditions to save at least two thirds! 3) Even with a good connection of both players, the game shows the slightest difference ... for example ... you lose one game by 7 goals and you win the game by one goal .... according to observation and experience ...
... anyway, we want to improve the game for all players. This is directly related to the planned opening of the VIP League, where we want to gather mainly players with good connections, decent behavior and activity. There will follow different rules, as well as for each competition, if there are differences, each league will have a section for rules separately and gradually with the English translation.
... Now Vip players. All registered players will have a greater chance of gaining the VIP status. What will this mean in the future? With the leadership, we have agreed that every player who has the appropriate connection will not complain about him and will play 2 seasons with a limit of more than 60 percent of matches and be interested in becoming a VIP and playing the VIP League and IIHF. Now we are introducing the rule that only Vip players will be able to play IIHF ...
... VIPs who do not play a season-limited season in the VIP League will lose their status and return to the Nhl league. Administrators except! And then again, the player will have to play 2 seasons of the Nhl league with a limit without a problem to be able to take part in the VIP season again. We want to move as many professional players as possible and access the game to the VIP League, but at the same time we will provide easier access to players who are seriously interested and will do everything possible to play the "best of the best" league ...
... furthermore, players who have matching connections but have more responses monitored while playing may mean trying to influence the game, for example by running various applications in the background! Be aware that even open Internet pages can affect the quality of the game! ...
...Dále je tu jedna věc. Ten, kdo se bude hlásit na Hamachi vícekrát, bez předchozího upozornění některému adminovi, bude potrestán ! Licence je omezená kapacitou a není zadarmo ! Pokud se nejedná o technický problém spojený s přímo spočítačem, znamená to především o to, že se hráči hlásí ke hře z jiných počítačů, třeba na návštěvě u tety ! Viz. hlavní pravidlo ! Jedna IP , jedna registrace, jeden nick na hamachi ! Příkladem by vám mohl jít Steve5, který je na hamachi přihlášen jedinou IP adresou od začátku svého působení v lize !
... Then there s one thing. Anyone who will report to Hamachi multiple times without notice to any admin will be punished! The license is limited in capacity and is not free! If it is not a technical problem connected directly with the computer, it means that the players are play to play from other computers, such as visiting aunt! See. the main rule! One IP, one registration, one nick on hamachi! An example would be Steve5, who has been logged on to hamachi by a single IP address since he started play in the league!
...pár věcí na které jsem si ještě vzpomněl. Ve Vip lize bude zrušeno omezí golů. Pravděpodobně zákaz náznáků. ...a další a další věci, které postupně chceme zavádět do praxe. Ankety budem vyhlašovat jen vyjímečně ! Jen v nejdůležitějších záležitostech ! Každý kdo se proviní proti pravidlům, bude jednoduše trestán od napomenutí, odečtu bodů ze základu, podmínku až po vyloučení a podobně, bez možnosti hlasování o jeho návratu a tak podobně !! Je to díky zkušenostem a každý ví co je jeho poviností, jak se má chovat a co má dělat. Není důvod o něčem takovém znovu hlasovat ! Samozřejmně se snažíme s vámi komunikovat a řešit různé problémy. Postupně vám uvedeme na stránky nápovědu jak postupovat v různých věcech. Změny, které jsem tu vypsal, jsou prozativní, během sezony Nhl49 budete všichni sledováni, přibude plno dalších vylepšení, ale tím i podmínky, pro skvalitnění hry celkově, především pro všechny vážné, aktivní zájemce, kteří nepodvádějí, znají pravidla a chápou jejich důležitost a poslední věc pro dnešek...Je tu pár hráčů, kteří by velice rádi hráli naší ligu, vystupujou se vší slušností, hrajou kvalitně, ale bohužel, nemají ve svém okolí možnost kabelového spojení, je nám velice líto, ale i takový nás budou muset opusti.
!!!! Prozatím není nic závazné, chceme nechat na každém z vás, váš přístup ke hře a žádáme vás o pochopení změn, které se mohou a budou měnit. Bude ještě plno věcí o kterých vás budu informovat, a závázná pravidla se budou do praxe uvádět postupně....pro dnešek končím :-)
....děkuji za pozornost JoeBlack
... a few things I still remembered. In the VIP League will be lifted by the constraints of the Goles. Probably a ban on hints. ... and other things that we want to put into practice. We will announce polls only rarely! Only in the most important matters! Anyone guilty of the rules will simply be punished from admonition, deduction of points from the base, condition to exclusion and the like, without the possibility of voting on his return and so on !! It is through experience and everyone knows what it is their duty, how to behave and what to do. There is no reason to vote again! Of course we try to communicate with you and solve various problems. Well give you step-by-step help on how to do things. The changes I have listed here are proactive, you will be watched during the Nhl49 season, there will be many more improvements, but also the conditions for improving the game overall, especially for all serious, active non-cheating players know the rules and understand their importance and last thing for today ... There are a few players who would like to play our league very well, play with all decency, play well, but unfortunately, they do not have the possibility of cable connection in their neighborhood, we are very sorry, but we will have to leave.
!!!! Nothing is binding yet, we want to leave your approach to the game and ask you to understand the changes that can and will change. There will be many things to inform you about, and the binding rules will be put into practice gradually .... for now I quit :-)
.... thank you for your attention JoeBlack

 


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Kopitar A. 52
2. Toews J. 50
3. Brown D. 49
4. Frolov A. 43
5. Langkow D. 43
6. Crosby S. 42
7. O'Sullivan P. 35
Celá štatistika »
Top góly
1. Kopitar A. 30
2. Toews J. 30
3. Crosby S. 29
4. O'Sullivan P. 25
5. Langkow D. 22
6. Malkin E. 22
7. Frolov A. 18
Celá štatistika »
Top asistence
1. Brown D. 31
2. Seabrook B. 25
3. Frolov A. 25
4. Johnson J. 24
5. Kopitar A. 22
6. Handzus M. 21
7. Langkow D. 21
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Nabokov E. 88.89
2. Kiprusoff M. 88.24
3. Turco M. 87.18
4. Theodore J. 86.63
5. DiPietro R. 86.53
6. Osgood C. 84.74
7. Garon M. 84.36
Celá štatistika »